w godz. od 9.00 do 14.00

Webinarium

ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI

Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU

NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH

BŁĘKITNO-ZIELONA INFRASTRUKTURA
DLA MIAST I OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

Spotkanie w formule online

27 października 2022 r.

4

PARTNER STRATEGICZNY:

PARTNER

4

Program i Prelegenci

PRELEGENCI i PROGRAM GODZINOWY

(pod przyciskiem):

1

SZYBKA

REJESTRACJA

4 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Dlaczego webinarium?

Tematyka webinarium:


- Temat: Dachy płaskie elementem zrównoważonego rozwoju miast.

Prelegent: Maciej Runka. Manager ds. Rozwoju Biznesu w Bauder Polska Sp. z o.o.


- Omówienie metod walki z miejskimi wyspami ciepła.


- Adaptacja miast do warunków suszy i innych zmian klimatu.


- Idea miasta gąbki - jak daleko nam do jej realizacji?


- Czy w Polsce toczy się realna walka z "betonozą"?


- Partycypacja społeczna przy realizacji błękitno-zielonych projektów.


- Edukacja i inne metody podnoszenia świadomości społecznej.


1

SZYBKA

REJESTRACJA

4 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Dlaczego webinarium?

Szczegółowy program:


9.30-10.00

Rejestracja/logowanie

10.00

Rozpoczęcie-powitanie uczestników

10.10.

Rola wody w krajobrazie miasta oraz narzędzia do zrównoważonej retencji wód opadowych i ich wykorzystanie w projekcie – prelegent: dr inż. Ewa Walter

10.50

Rola zielonych dachów, żyjących ścian w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystanie jej w projekcie – prelegent: mgr inż. Aleksander Lech

11.30

Rola parków, lasów miejskich i innych terenów zieleni w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystanie jej w projekcie – prelegent: mgr inż. Magdalena Biela

12.10

Błędy, których należy unikać oraz przykłady dobrych praktyk w Polsce i na świecie z zakresu zielonej infrastruktury – prelegent: dr inż. Marta Weber-Siwirska

12.40

Pytania, dyskusja

13.00

Zakończenie

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Przejdź do rejestracji

Prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu proekologicznego gospodarowania wodą w przestrzeni zurbanizowanej.

dr inż. Ewa Walter

architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

mgr inż. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), oraz dobory roślin dla dachów zielonych i żyjących ścian. W strukturach międzynarodowych pełni funkcję członka zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) oraz w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB).Autorka publikacji naukowych oraz popularno-naukowych związanych z zielenią terenów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dachów zielonych i żyjących ścian oraz adaptacją miast do zachodzących zmian klimatycznych. Wygłosiła wiele referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych w krajach Europy i Azji. Jest także autorem projektów ogrodów przydomowych oraz projektów i koncepcji zagospodarowania kilku parków miejskich jak również autorem opinii eksperckich dotyczących zieleni terenów zurbanizowanych oraz zazieleniania budynków.W roku 2020 była członkiem międzynarodowego zespołu konsultującego projekt Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

dr inż. Marta Weber-Siwirska

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Absolwentka studiów podyplomowych z surdopedagogiki. W swojej pracy zawodowej zajmowałam się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej, wydawaniem pozwolenie w oparciu ustawę o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną i nadzorem nad Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Obecnie studentka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w ramach Doktoratu Wdrożeniowego oraz przewodnicząca zespołu roboczego Miasta Katowice w projekcie UPSURGE Horizon 2020.

Magdalena Biela

Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział - Rolniczy, Specjalność - Kształtowanie terenów zieleni.


Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na wsparcie ochrony środowiska w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Więcej o projekcie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Informacje organizacyjne

Rejestracja

1. Do bezpłatnej rejestracji na Webinarium Błękitno-zielona infrastruktura dla miast i obszarów zurbanizowanych, uprawnieni są tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej (pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz kadra naukowa szkół wyższych).

Od nich przyjmowane będą tylko i wyłącznie zgłoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji, firmy, uczelni.

2. Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych zawodowych grup, mogą wziąć udział w Webinarium Błękitno-zielona infrastruktura dla miast i obszarów zurbanizowanych, w PROMOCYJNEJ KWOCIE: 149,00 zł (183,27 zł brutto), należnej w przypadku rejestracji dokonanej do 17 października br. (godz. 23.59), lub w kwocie 199,00 (244,77 zł brutto), w przypadku rejestracji dokonanej po tym terminie.

3. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 26 października 2022 r., do godz. 12.00.

4. Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki udziału w Webinarium.

Zapraszamy do kontaktu:

Robert Gorczyński

redaktor prowadzący miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

r.gorczynski@abrys.pl

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Jacek Górszczyk


T. +48 539 549 447

j.gorszczyk@abrys.pl

Dominik Skurzok


tel. +48 539 549 450

e-mail: d.skurzok@abrys.pl

Udział w szkoleniu:

Informacje o projekcie:

Maria Lignar

koordynator projektu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki


tel. +48 13 443 70 20

e-mail: biuro@wisloka.pl

Zadzwoń

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Islandia, Lichtenstein i Norwegia wspierają inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pozyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na wsparcie ochrony środowiska w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu dla projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Konkurencja była duża, bo do naboru wystartowało 91 projektów z całej Polski, z czego dofinansowanie uzyskało tyko 19 najwyżej ocenionych przedsięwzięć.


Całkowity koszt projektu wynosi 12,2 mln zł, a przyznane dofinansowanie to 9,7 mln zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Uczestniczy w nim 17 samorządów należących do Związku: miasto Dębica, miasto Jasło, gminy Brzostek, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz partner norweski Norwegian Association for Green Infrastructure.


Zakres rzeczowy obejmuje zwiększenie powierzchni terenów zieleni w przestrzeniach miejskich, rewitalizację zbiorników wodnych, ogrody deszczowe, łąki kwietne, zielone przystanki, oświetlenie hybrydowe, ławki solarne oraz zbiorniki na wodę opadową przy budynkach użyteczności publicznej i u mieszkańców. W Jaśle realizowana będzie między innymi rewitalizacja Placu Inwalidów Wojennych z pasażem – zielonej enklawy w przestrzeni miejskiej, urządzenie terenu spacerowego w okolicy winnicy miejskiej z nasadzeniem drzew i małą architekturą.


W Dębicy zostanie przebudowany betonowy plac pomiędzy Biblioteką Publiczną a Galerią MOK na ogólnodostępny Skwer Miejski „Ogród Sztuki”, utworzone będą parki kieszonkowe „Ogrodowa”, „Batorego” i „Matejki”, w Ogródku Jordanowskim urządzona zostanie mała architektura i wykonane będą prace pielęgnacyjne drzewostanu. Natomiast w Gminie Jasło w miejscowości Szebnie zaplanowano rewitalizację dwóch zbiorników wodnych, zostanie przywrócona ich zdolność retencyjna. Integralną częścią przedsięwzięcia są szerokie działania edukacyjno-informacyjne skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, mające za zadanie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.


Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.


Zmiany klimatu są faktem i chociaż wydaje się nam, że nas nie dotyczą, tymczasem możemy obserwować ich efekty coraz częściej wokół nas – to intensywne opady deszczu, podtopienia i błyskawiczne powodzie, długotrwałe susze, ekstremalne upały, susze hydrologiczne, miejskie wyspy ciepła, zanieczyszczenie powietrza. Wszyscy pamiętamy katastrofalne powodzie spowodowane przez opady nawalne – jedną z konsekwencji zmian klimatu – w czerwcu 2020 r. w mieście i gminie Jasło. Dla takich wyzwań jednym z rozwiązań są systemy zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, roślinność i powierzchnie przepuszczalne pozwalające na powolne wsiąkanie wody deszczowej w grunt.


Pilne jest zatem rozpoczęcie wdrażania, wzorem innych krajów, wielofunkcyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie – jako efektywnych kosztowo sposobów przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i ochrony klimatu. Błękitno-zielona infrastruktura to właśnie rozwiązania oparte na przyrodzie, które będą wdrażane w realizowanym przez Związek projekcie.


Jako efekty projektu wskazuje się rozwój zdolności retencyjnych, ograniczenie zanieczyszczeń, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, likwidację „miejskich wysp ciepła”, wzrost świadomości społecznej i zdolności adaptacyjnych mieszkańców w zakresie zmian klimatu.Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 14 grudnia 2021 r., projekt realizowany będzie do 2024 r.

FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.


Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:


#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.


Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org


Maria Lignar - koordynator projektu, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki